HOLISTYCZNATERAPIA.PL

Polityka prywatności
Beata Matys-Wasilewska. 

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, tj. osób korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.holistycznaterapia.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności i plików cookies jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu (w szczególności osób przeglądających strony Serwisu, osób korzystających z usługi „E-wizyta”, osób dodających komentarz do wpisu blogowego, osób kontaktujących się z Administratorem e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych), osób, które zdecydowały się na „polubienie” lub „obserwowanie” fanpage’a lub konta Administratora na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) lub w inny sposób zostawiły swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodały komentarz, wpis, opinię itp.) Gabinet Psychologiczny Beata Matys-Wasilewska z siedzibą w Łodzi (94-107) ul. Krzemieniecka 22a lok.58, posiadającą nr NIP: 7251131074, REGON: 100291106, jest właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem danych”.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

W związku z realizacją wymogów RODO, Administrator informuje niniejszym o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu i korzystania z plików cookies:

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Beata Matys-Wasilewska z siedzibą w Łodzi (94-107) ul. Krzemieniecka 22a lok.58, posiadającą nr NIP: 7251131074, REGON: 100291106,, zwany dalej „Administratorem”.

II. Kategorie danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy nie mają co do zasady obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Serwisu, choć za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe Użytkowników.

Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

W przypadku Użytkowników korzystających ze świadczeń medycznych, w Serwisie mogą być zbierane i przetwarzane m.in. następujące dane:

 • dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, , data urodzenia, miejsce urodzenia, godzina urodzenia;

 • dane kontaktowe takie jak:  numer telefonu, adres e-mail;

 • dane zbierane i przetwarzane w celu postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia (odnośnie osób korzystających ze świadczonych przez Administratora usług medycznych);

 • dane dotyczące płatności i inne informacje niezbędne do dokonania rozliczenia i przetwarzania płatności.

W przypadku Użytkowników korzystających ze świadczeń medycznych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratora dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty oraz odmową udzielenia świadczenia medycznego.

Podczas dodania komentarza w Serwisie zbierane mogą być takie dane, jak: imię, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza w Serwisie.

Podczas kontaktu za pośrednictwem e-maila, telefonicznie, poczty tradycyjnej lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, jeśli zostaną przekazane w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą Użytkownik korzysta z Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na „polubienie” lub „obserwowanie” fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) lub w inny sposób zostawi swoje dane na portalu społecznościowym (np. doda komentarz, wpis, opinię itp.), mogą być przetwarzane takie dane jak: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane przekazuje Użytkownik zależy od Użytkownika i jego ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy (Facebook, Instagram) na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

Podczas podejmowania kontaktów biznesowych zbierane mogą być informacje biznesowe, włączając w to informacje przekazane podczas trwania stosunku umownego czy też relacji kontrahent-usługodawca lub też w inny sposób dobrowolnie przekazane przez kontrahenta.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w przypadkach:

 • zawarcia umowy o świadczenie usługi, rejestracji wizyty, komunikacji, realizacji umowy i udzielenia świadczenia zdrowotnego, (niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), 6 ust. 1 lit.c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy, ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenie lub zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego), w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności leczniczej i art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 • upoważnienia osób trzecich do informacji o stanie zdrowia Użytkownika i do dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 li c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zw. z art. 9 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w § 70 i § 71  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

 • komunikacji, w tym telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji;

 • komentarzy w Serwisie lub na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy do wpisów, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez Administratora konta lub dodanie się do wydarzenia – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda Użytkownika) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami oraz analizy tej komunikacji);

 • rozliczenia usługi w postaci realizacji świadczenia zdrowotnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

 • administrowania i zarządzania Serwisem – na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

 • administrowania i zarządzania stronami na innych platformach (np. Facebook, Instagram itp.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami na tych platformach, kierowaniu do nich treści marketingowych oraz komunikacji);

 • ustalenia, dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

 • V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

 • Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:

 • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres wypełnienia tych obowiązków i wymagany przez przepisy prawa, a w przypadku gdy stanowią dokumentację medyczną – przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

 • Dane osób odbywających staż będą przetwarzane do czasu zakończenia stażu z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń z tym związanych oraz przepisów podatkowych.

 • Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń i okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza w Serwisie będą przetwarzane przez czas dostępności komentarza w Internecie, chyba że wcześniej Użytkownik cofnie swoją zgodę na umieszczenie komentarza/zażąda jego usunięcia.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z  przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) oraz dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w inny sposób na portalu społecznościowym (np. dodanie komentarza, wpisu, opinii itp.) będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym. W każdej chwili Użytkownik możesz odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj” itp., usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Użytkownik może usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa.

 • Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.

 • Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika.

 • Dane osobowe przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
 • VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z usług których korzysta Administrator świadcząc usługi na rzecz Użytkowników. Dostęp do danych Użytkowników mogą mieć:

 • podmioty i organy (np. sądy, prokuratura, policja), którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty lub organy uprawnione do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 • podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług medycznych;

 • VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Dane osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu skutkującemu podejmowaniem przez Administratora decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających.

  Korzystając z określonych narzędzi Administrator może kierować do Użytkownika spersonalizowane reklamy, jednak nie wpływa to na Użytkownika w żaden istotny sposób i nie wywołuje wobec niego żadnych skutków prawnych.

  VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, zgodnie z RODO przysługują mu następujące uprawnienia:

  – prawo dostępu do danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,

  – prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych,

  – prawo do usunięcia danych,

  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań,

  – prawo do przenoszenia danych, tzn. Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, jak również może zlecić Administratorowi przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, tj.:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

 • osoby upoważnione przez Użytkownika w ramach realizacji jego praw jako pacjenta;

 • podwykonawcy (np. osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, księgowi, prawnicy)  przetwarzający dane osobowe Użytkownika na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych Użytkownika przez te podmioty jest konieczny i przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;

 • usługodawcy, którzy są wewnętrznymi lub zewnętrznymi dostawcami Administratora w kraju lub za granicą, np. hostingodawcy.

 • a) sprzeciw „marketingowy – prawo Użytkownika wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje w każdym czasie,

 • b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach innych, niż marketing bezpośredni, Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przy czym Użytkownik powinien wskazać Administratorowi szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawa przetwarzania przez niego danych jest nadrzędna wobec praw Użytkownika lub też, że dane Użytkownika są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i w określonych sytuacjach Użytkownik nie będzie mógł z nich skorzystać, a Administrator ma prawo odmówić ich spełnienia (np. w sytuacji żądania usunięcia danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej).

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda, ma on prawo wycofania udzielonej zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Użytkownik ma podejrzenie, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w celu prawidłowego świadczenia usług oraz wykonania umowy (np. realizacji dyspozycji Użytkownika związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny, przekaże dane osobowe Użytkownika do organizacji międzynarodowych lub udostępni dane osobowe Użytkownika podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie decyzji 

  stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 RODO, a w przypadku braku takiej decyzji, gdy Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 ust. 2 lub 3 RODO, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej.

  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

  X. Wymóg podania danych osobowych

  Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, oznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, jest warunkiem możliwości świadczenia usług  oraz zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku niepodania obowiązkowych danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić realizacji świadczenia usług oraz zawarcia umowy.

  Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych w Serwisie, nie musisz podawać swoich danych osobowych.

 • XI. Mechanizm cookies

  Serwisu używa niewielkich plików (informacji tekstowych), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

  W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

  Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z urządzenia końcowego Użytkownika. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

  Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

  Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla urządzeń końcowych, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do nich wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 • XII. Cookies innych podmiotów

  Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich Administrator opiera na jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług. W  takim przypadku podmiotom trzecim nie zostają przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

  W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane przez Administratora cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

  W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Serwisu za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Serwis wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez serwisy społecznościowe (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN). Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (np. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina, jednak informacje te nie są przekazywane Administratorowi. Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę podmiotu trzeciego mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w danym serwisie. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się z nich przed wejściem na stronę Administratora. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności.

  Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 • XIV. Dostęp do danych osób trzecich

  Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie Administrator danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, z którymi została zawarta stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych”).

  XV. Wyłączenie odpowiedzialności

  Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż świadczonych przez Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

  Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

  XVII. Prawa własności

  Zabronione jest kopiowanie zdjęć, części, jak i całości Serwisu oraz logotypu bez pisemnej zgody Właściciela – Michała Niewińskiego.

  XVIII. Kontakt z nami

  Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora i/lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  XIX. Zmiany Polityki Prywatności i plików cookies

  W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych.

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności i cookies (np. z uwagi na zmianę przepisów prawa, stosowanych technologii). Informacje o jakiekolwiek zmianie niniejszej Polityki zostaną udostępnione na stronie internetowej Administratora.

  Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

polityka prywatności, wizyty online, blog astrologiczny, horoskop, psychoterapia, psychoterapeuta, psycholog, psychoterapia par online, holistycznaterapia

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.